Prúdový chránič.

V tomto článku chcem širokej verejnosti priblížiť funkciu prúdového chrániča a aký má prínos pre oblasť ochrany zdravia a života človeka. Prečo? Často dostávam otázky typu “k čomu je to dobré, tieto novinky”. Tu je odpoveď. Na ochranu.

Čo je to prúdový chránič?

Prúdový chránič je elektromechanické  zariadenie s elektronikou, ktorá vyhodnocuje stav obvodu chráneného za ním. Chráni osoby aj zvieratá pred úrazom a usmrteným elektrickým prúdom. Aký je jeho princíp? Z fyziky o elektrine vieme, že prúd, ktorý do spotrebiča vodičom tečie, rovnako druhým vodičom tečie opačným smerom k zdroju energie do elektrickej siete, až do elektrárne, batérie. Toto platí pre jednosmerný prúd. Pri striedavom prúde, ktorý bežne používame doma aj v práci, sa smer toku prúdu mení. Platí však, obdobne, že prúd vo fáze a v nulovom vodiči (nuláku), v každom okamihu je rovnakej hodnoty, ale má opačnú polaritu. Pri trojfázovom prúde v prípade trojfázového spotrebiča platí obdobne to isté. Všetky prúdy v danom okamihu vo fázových vodičoch máju sumárne rovnakú veľkosť, ale opačný smer. Je to obdobné, ako zo systémom ústredného kúrenia a radiátorom. Koľko vody do radiátora pritečie toľko za normálnych okolnosti odtečie. Zanechá iba teplo z kotla. Je v tom celkom podobný princíp. Voda rovnako, ako aj elektróny sú v podstate len médium na prenos energie. Pokiaľ nám radiátor v izbe netečie, elektrický spotrebič dobre slúži, sme spokojný a v bezpečí. Ak však začne voda z radiátoru vytekať, už máme problém. Niečo obdobné nastáva, ak sa poškodí elektrické zariadenie. Tu však hrozia aj nebezpečenstvo pre človeka a majetok. Iskrenie, dotyk osoby a súčiastok pod napätím a tým zranenie, ohrozenie života, a aj požiar. Približne 45 % požiarov spôsobuje závada na elektrickom zariadení. Poškodenie nemusí byť viditeľné na pohľad. Napríklad pri poškodení kábla, drôtu, jeho izolácie to nemusí byť okom viditeľné. Mikrotrhliny, ktoré kábel môže mať, využijú ako cestu molekuly vody – vlhkosť sa dostáva do kábla a vytvára falošnú vodivú cestu. A ako vieme voda a elektrina sú zlá kombinácia. Pri nesprávnom používaní poškodených spotrebičov ako vieme, hrozí úraz, ohrozenie života aj požiar. Prúdový chránič vyhodnocuje stav siete. Elektronika v ňom reaguje na dotyk človeka a zvieraťa, únik elektrického prúdu vo vlhkom prostredí. Ak elektronika vyhodnotí chybový stav vypne sa a zabráni škodám na zdraví a majetku. Vybavenie prúdového chrániča nastáva v tedy, ak unikne prúd inou cestou cez poškodené miesto, alebo človeka. Za poruchového stavu už neplatí, to čo sme si napísali vyššie. Prúd tečúci zo spotrebiča už nie je rovnaký s prúdom tečúcim do spotrebiča..

Princíp funkcie prúdového chrániča


Prúdový chránič je elektronické zariadenie. Obsahuje okrem mechanických aj plošný spoj s elektronickými súčiastkami. Môže časom zlyhať. Na jednoduché domáce otestovanie prúdového chrániča slúži tlačidlo “T”. Je to orientačná skúška prúdového chrániča. Je vhodne každý prúdový chránič otestovať aspoň 1 – 2 krát do roka pri vypnutých spotrebičoch. Presný stav sa dá zistiť len meraním revíznym prístrojom. Vypínači rozdielový prúd je maximálne 30 mA (miliampér) pre domácnosť a koncové spotrebiče. V priemysle na ochranu pred požiarom sa využívajú aj hodnoty 100 mA a vyššie. Preto je vhodné nechať si  inštaláciu a zariadenia prístrojom skontrolovať od revízneho technika. Nepodceňujte zdravie a život svojich blízkych. Chráňte svoj majetok.

Ďalšie parametre ktoré sú uvádzané na prúdovom chrániči je hodnota v ampéroch. 25A, 40A, 63A, 100A je prevádzková hodnota prúdu na aký môžme prúdový chránič zaťažiť aby nezhorel. Ako správne dimenzovať túto hodnotu je už na odborníkovi.

Ak má prúdový chránič hodnotu prúdu v ampéroch doplnenú veľkým písmenom “B” alebo “C” ide o kombinovaný prúdový chránič s ističom. Hodnoty B6A, B10A, C16A,… udávajú pri akom nadprúde istič v chrániči vypne. Písmeno je vypínacia charakteristika (citlivosť) ako pri ističoch.

Ďalšie parametre sú dôležité pre správne vytipovanie prúdového chrániča pre dimenzovanie skratových prúdov a typ elektrickej siete, a spotrebičov ( pre sínusový prúdy, pulzujúci prúd, a pod. Často sa to využíva v zložitejších aplikáciach s vyššími nárokmi v zdravotníctve a priemysle. Toto tu už rozoberať nebudeme.

POZOR!!!

V sieti TN-S, kde je žltozelený a modrý vodič vedený zvlášť, už ich nespájajte spolu. Spôsobí to nesprávnu funkciu prúdového chrániča.

V sieti TN-S sa vedú 3 vodiče pri jednofázových obvodoch a spotrebičoch, a 5 vodičov v trojfázových obvodov. V tejto sieti sa žltozelený vodič pripája iba na uzemňovanie kovových časti spotrebičov. Ak ho práve nepotrebujeme v prípade napríklad plastových krytov svietidiel sa stočí a ukončí svorkou (zaizoluje) pod krytom. Nikdy sa nestrihá. Ak ho nie je treba. V budúcnosti vymeníte spotrebič za iný typ, ktorý ma kovové kryty, a už máte problém. Všetky ochranné svorky spotrebičov musia byť pripojené. V opačnom prípade prevádzka elektrického zariadenia nie je bezpečná. V niektorých elektrických spotrebičoch s plastovými krytmi, môže žltozelený vodič PE (angl. protect earth – ochranná zem, uzemnenie) využívať ochrana pred prepätím. Najbežnejším príkladom sú notebookové zdroje. Vodič N je pracovný. Vznikol rozdelením PEN v TN-C sieti na PE a N v TN-S sieti, ktorú využívajú prúdové chrániče. Nieje ich možné používať v dvoj / štvorvodičovej sústave TN-C využívanej predtým. Za určitých okolnosti sa dá požívať prúdový chránič v objektoch z touto staršou elektrickou sústavou. Je to možné, ak vytvorite pre prúdový chránič a obvody za nim lokálne sieť TN-S s rozdeleným nulovým vodičom (nulákom) N a ochranným vodičom PE. Za prúdovým chráničom pre spoľahlivú funkciu modrý a žltozelený vodič nespájajte ani nezamieňajte.

Zapájať, upravovať elektrické zariadenia môže iba osoba s odborným vzdelaním a platným osvedčením (vyhláškou) č. 508/2009 Z.z min. §22. Elektrotechnik s osvedčením §21 môže pracovať iba pod dozorom skúsenejšieho elektrotechnika s vyšším osvedčením.

Tento článok je určený pre širokú laickú verejnosť. Je písaný odborne jednoduchším štýlom bez špecializovaných výrazov

a podrobností.

______________________________

Ak máte otázky, chcete si nechať poradiť, kontaktujte nás.

Je lepšie a lacnejšie urobiť svoj elektroprojekt kvalitne, bezpečne od začiatku.

Prečítajte si