Legislatíva a normy

  Každá oblasť nášho života v modernej spoločnosti je definovaná zákonmi a normami.

Aj keď často človek môže mať pocit, ako ho legislatíva obmedzuje, v skutočnosti má za úlohu vniesť do spoločnosti poriadok a istotu. Normy majú za úlohu štandardizovať (zjednotiť) činnosti a postupy pri výrobe, poskytovanie služieb, aby zákazník z Trenčína bol si istý, že ak si niečo kúpi spotrebič vyrobený vo firme v Košiciach, bude to môcť využívať doma aj v kancelárií. Ak vycestuje do iného mesta, bude môcť využívať rovnakú zásuvku ako doma, ktorá bude mať rovnaké elektrické napätie a zariadenie mu bude dobre pracovať kdekoľvek. Prípoji sa na internet kdekoľvek. Využívanie vecí bežnej potreby bude bezproblémové a jednoduché pre každého.

Legislatíva v oblasti bezpečnosti nám umožňuje žiť bezpečnejšie, pretože usmerňuje a núti výrobcov a zamestnávateľov vyrábať bezpečnejšie , tvoriť bezpečné prostredie. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou je kontrola, dohľad dodržiavania noriem a zákonov.

V oblasti bezpečnosti práce je takouto legislatívnou normou zákon č. 124/2006 Z.z, vykonávaciu Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. schválených a vydaných zákonodarnými orgánmi Slovenskej republiky. Sú aj ďalšie zákony, ktoré sa zaoberajú otázkou bezpečnosti, ale to už je oblasť pre iné inštitúcie. Oblasť odborných prehliadok a odborných skúšok rovnako podlieha normám a legislatíve.

Projektovanie elektrických inštalácii, výroba spotrebičov, strojov, súčiastok, liekov, automobilov a mnohé iné podlieha normám. Dôvodom je zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť. To je každému modernému človeku v dnešných časoch jasné. Na našom webe sa zaoberáme len oblasťou elektrickej bezpečnosti výhradných technických zariadení elektrotechnických ( rozvodná sieť, rozvádzače, …) a spotrebičov. Tieto normy poznáme mnohý pod označeným Slovenské technické normy STN, Európske normy EN. V minulosti sme mali československé štátne normy ČSN. Všetky úkony, postupy v našej oblasti záujmu musia spĺňať znenie STN 33 1500:1990~2008, STN 33 2000-6:2007.

Po vstupe našej krajný do Európskej únie je snaha zjednotiť Európskych noriem na vyššej ako štátnej úrovni. Je to nevyhnutnosť. Umožni vyrábať výrobky jednotne v každej krajne a ľahko využiteľné v inej  krajne. Technológie sa vyvíjajú, kto sa prispôsobí môže konkurovať a predávať.

Pre výkon odborných prehliadok a odborných skúšok sú legislatívne dané intervaly.

Intervaly pre výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení, podľa druhu objektu:

 1. 5 rokov – murovaná obytná a kancelárska budova. Nevzťahuje sa na bytové priestory a príslušenstvo bytu. / STN ES 59009 (33 1620)/
 2. 3 roky  – škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko a pod.
 3. 2 roky  – objekt a priestor určený na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, kultúrne a športové zariadenie, stanica hromadnej dopravy, výškové budovy, obchodný dom, Hypermarket.
 4. 2 roky – objekt z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C1 – ťažko horľavá látka, C2  – stredne horľavá látka, C3 – ľahko horľavá látka. Stupne horľavosti podľa STN 73 0823.
 5. 1 rok – pojazdný a prevozný prostriedok. Za takýto prostriedok sa považuje elektrické zariadenie podľa  STN 33 2000-7- 754, STN 34 1330 a niektoré ďalšie prostriedky (dopravníkové pásy, pojazdné a prevozné miešačky, a pod.).
 6. 0,5 roka – elektrické inštalácie dočasné. Podľa STN 33 2000-7-704, STN 33 2000-7-711.

 

Intervaly vykonávania pravidelnej Odborne prehliadky a skúšky  existujúcej elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa druhu prostredia.

Normy: STN 33 0300:1988 a STN 33 0300:2001

 1. 5 rokov základné prostredie
 2. 5 rokov normálne prostredie
 3. 3 roky studené prostredie
 4. 3 roky horúce prostredie
 5. 3 roky vlhké prostredie
 6. 1 rok mokré prostredie
 7. 3 roky prostredie s zvýšenou koróznou agresiou
 8. 1 rok prostredie s extrémnou koróznou agresiou
 9. 3 roky prašné prostredie s nehorľavým prachom
 10. 2 roky prostredie s vibráciami  a otrasmi
 11. 3 roky prostredie s biologickými škodcami
 12. 2 roky pasívne prostredie s nebezpečenstvom požiaru
 13. 2 roky pasívne prostredie s nebezpečenstvom výbuchu
 14. 4 roky vonkajšie prostredie
 15. 4 roky prostredie pod prístreškom