Elektrotechnické riešenia projektov

Pri plánovaní musí sa do úvahy brať v prvom rade zreteľ na bezpečnosť, vplyv prostredia, okolnosti sprevádzajúce projekt. Dôležité je plánovanie vzhľadom na realizáciu ďalších plánovaných realizácii, elektroinštalácie a pripájanie ďalších elektrických zariadení a spotrebičov v budúcnosti. Tak sa môžete vyhnúť preťažovanie elektroinštalácie, následným poruchám, výpadkom a prípadnému požiaru.

Je dobré brať na vedomie pomer bezpečnosť, životnosť, kvalita a cena. Toto je cieľom každého človeka aj spoločnosti. Cieľ je čo najpresnejšie definovanie požiadaviek,  od čoho sa odvíja lepšie poradenstvo, dobrý návrh, realizácia v dohodnutom rozsahu bez chýb.

Mame viac možnosti lepšie chrániť seba, blízkych, spolupracovníkov a svoj majetok. Ako prvá obrana je prevencia, odborne kontroly a revízie. Technológie napredujú. Dnes jednorázové poistky už nahradili ističe. Novšie, vyspelejšie typy ochrán pred úrazom, požiarom, a iným škodám: Prúdový chránič, prepäťové ochrany (zvodič prepätia), monitorovanie rele  sledovač izolačného stavu. Môžem toho veľa napísať, to je však problematika pre odborníkov v danej oblasti.

Sme malá firma, s bohatými skúsenosťami. Dohodnúť si rozsah realizácie a služieb je cieľom spokojnosti oboch zúčastnených strán. Skôr ako sa pustíme do realizácie projektu, je vhodne podrobne si prejednať a zosúladiť podľa požiadaviek zákazníka a platných predpisov, noriem. Úspešné zakončenie realizácie projektu je kladná revízna správa. Spokojnosť a spoľahlivosť každej zúčastnenej strany.

Cenu projektu určuje rozsah, požiadavky zákazníka a dohodnutý rozsah realizácie projektu.

Viac informácii na našom získate na našom informačnom e-maili info@promartin.com